Aktuality

Pozývame Vás na Valné
zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých
urbárskych spolumajiteľov obce Habovka, ktoré sa
uskutoční dňa :

16.08.2020 /Nedeľa/ o 14:00 hodine
v sále Kultúrneho domu obce Habovka

Program:

1. Privítanie a úvod
2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a zapisovateľa
3. Schvaľovanie programu schôdze
4. Správa o činnosti za rok 2019
5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2019
6. Správa dozornej rady za rok 2019
7. Schvaľovanie účtovnej uzávierky za rok 2019
8. Návrh na vyplatenie podielov urbáru a výnosov z nájmu súkromných lesných pozemkov za rok
2019
9. Návrh finančného a hospodárskeho plánu a odmien výboru a dozornej rade za rok 2020
10. Voľba výboru a náhradníkov na ďalšie volebné obdobie
11. Voľba dozornej rady a náhradníkov na ďalšie volebné obdobie
12. Diskusia
13. Prednesenie schvaľovaných uznesení zo schôdze valného zhromaždenia
14. Záver

Pavol Pilarčík, predseda výboru PS,
0917 506 592

Po ukončení rokovania bude vyplácaná odmena za účasť.
Vaša účasť je potrebná. Za účasť na Valnom zhromaždení je odmena 10 €.

V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na Valnom zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa
preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené
splnomocnenie.

Vážený podielnik/nájomca doneste si čísla účtov na ktoré Vám bude poukazaná výpalta podielu/nájmu.

V prípade Vášho záujmu o Vašu kandidatúru do výboru, alebo dozornej rady, doručte písomnú prihláškudo 7.8.2020, ktorá je zverejnená na stránke obce Habovka(www.habovka.sk).

Na valnom zhromaždení je potrebné zachovávať aktuálne platné hygienické opatrenia.